คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม คงสำราญ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถาฯศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรธรรมวาที
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระสงมพงษ์ ธมฺโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ ใจมั่น
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอด ชมแค
ตำแหน่ง : ผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร สงสาร
ตำแหน่ง : ผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว บัวภิบาล
ตำแหน่ง : ผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลิมศรี จะบัง
ตำแหน่ง : ผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร เดชใด
ตำแหน่ง : ผูทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ลุณบุตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนทรียา ศรีวรขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายประชา ประเสริฐธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด ใจมั่น
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนชน์ ยังประโยชน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางวราพร พงษ์ปลัด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ