กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนวลธนา สุขปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุรไกร ธรรมกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจินตนา อุผำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2