กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุบลรัตน์ สังข์สำราญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนงเยาว์ ก๋ามี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2