กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิตยา มีใจสืบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย สุวรรณประทีป
ครู (อัตราจ้าง)