กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิวพร ลอยนภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวัชรพงษ์ ปวงบุผา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1