กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมเดช พงษ์ไพจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิพยรัตน์ พฤกษาจันทนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2