กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางน้ำผึ้ง ฮ้อเจริญทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฐิติมา อาญาเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุดารัตน์ บุญศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววนิดา แดงชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอดุล หลาบโพธิ์
ครูผู้ช่วย