กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัญรัตน์ รัตนปัญญาภาส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนพดล น้อยเหนื่อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอลิสา แสงสว่าง
ครูผู้ช่วย