ปฐมวัย

นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาศรี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปัทมา โกวิทย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุนทรียา ศรีวรขันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนงนภัส เก่งสาริกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวกมลทิพย์ พ่วงจีน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศิริพร รังสิโยภาส
ครูผู้ช่วย