คณะผู้บริหาร

นายสุธี เชื้อไทย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา