ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหู่ วัฒนธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 สิงหาคม 2467 - 14 มีนาคม 2470
ชื่อ-นามสกุล : พระภิกษุจันทร์ นิ่มขาว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1กุมภาพันธ์ 2471 - 28 กุมภาพันธ์ 2472
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ โรจนประดิษฐ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2472 - 23 มีนาคม 2472
ชื่อ-นามสกุล : นายผล พูลสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 มีนาคม 2472 - 30 พฤศจิกายน 2473
ชื่อ-นามสกุล : นายทัน รุจิเรข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2473 - 7 ตุลาคม 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายเคลื่อน เกษรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2491 - 14 กันยายน 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายทัน รุจิเรข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กันยายน 2496 - 13 สิงหาคม 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายผิว มิ่งไม้
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 สิงหาคม 2497 - 12 ธันวาคม 209
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียร พึ่งวัน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ธันวาคม 2509 - 30 กันยายน 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง รุจิเรข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2511 - 30 กันยายน 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม คงสำราญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี เชื้อไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางวราพร พงษ์ปลัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ธันวาคม 2562-ปัจจุบัน