ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ปีการศึกษา 2561
 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ 0 0 0 0
อบ.1 21 24 45 3
อบ.2 37 64 101 3
รวม อบ. 58 88 146 6
ป.1 30 44 74 2
ป.2 41 40 81 2
ป.3 45 37 82 2
ป.4 32 43 75 2
ป.5 53 36 89 2
ป.6 48 38 86 2
รวมประถม 249 238 487 12
รวมทั้งหมด 307 326 633 18

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561