เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชวรพงศ์
คำร้อง ครูอร่าม  ลำใย
ทำนอง ครูพนม  สีปานาค

ผองพวกเรา ชาววรพงศ์                          ด้วยเกียรติดำรง คงรักษ์สถาบัน
เรารักเหลืองแดงสีแห่งพงศ์พันธ์               ผ่านคืนวันรักมั่น สามัคคี
นามกระเดื่อง เลื่องลือหนักหนา                วินัย ปัญญา เลิศล้ำมากมี
เกียรติประวัติ เพิ่มพูนมากทวี                    เป็นศักดิ์เป็นศรี พี่น้องสืบไป
        ปญฺญา ว ธเนน เสยโย                    อันปัญญา นั้นประเสริฐกว่าทรัพย์ใด
        เป็นหลักธรรมค้ำจุนกายใจ               คล้องใจยึดมั่นพัฒนา
วัดบัวแก้วเกษร อยู่ในอก                         สุดจะหยิบยกยึดมั่นตรึงตรา
ฝึกใจ หมั่นทำดีทุกครา                           สร้างสรรค์ปัญญาศึกษาก้าวไกล
ถิ่นแดนนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์               ร่วมใจภักดิ์ เชิดชูธิปไตย
สร้างคนเก่ง คนดี มีน้ำใจ                        พัฒนา ชาติไทย วรพงศ์