พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
 
                   จัดระบบประกันคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดีศรีวรพงศ์ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรและชุมชน
 
 
 
 
เป้าประสงค์ (Goal)

  1. จัดระบบประกันคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  2. พัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีศรีวรพงศ์ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
  3. พัฒนาผู้เรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นไทยตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  1. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยใช้เทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคลากรและชุมชน