วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
                   มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นคนดีศรีวรพงศ์
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
“ ปัญญา ว ธเนน เสยโย ”
ปัญญาเท่านั้นที่ประเสริฐกว่าทรัพย์