ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)

โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4  ตำบลระแหง  อำเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี  เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ.2467 โดยรองอำมาตย์โทขุนรัตนประศาสน์  นายอำเภอลาดหลุมแก้ว  และราชบุรุษเลียบ  ศิลปกร  ศึกษาธิการอำเภอลาดหลุมแก้ว  เปิดสอนครั้งแรกชั้นประถมศึกษาปีที่  1  อาศัยศาลาการเปรียญวัดบัวแก้วเกษร เป็นที่เรียนถึง  พ.ศ.2481

พ.ศ.2481  เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์  บริจาคที่ดินให้โรงเรียน  จำนวน 3ไร่ 45 ตารางวา 

ทางราชการได้ให้เงิน  4,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.พิเศษ   อาคารไม้ 2 ชั้น 6 ห้อง ใช้เรียนเมื่อ

24  มิถุนายน พ.ศ. 2482

14 สิงหาคม 2512 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 015 จำนวน  14  ห้องเรียน  เป็นอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น

3  ตุลาคม  2540  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี  มีคำสั่งที่  293/2540  ลงวันที่  26  สิงหาคม  2540  แต่งตั้งให้  นายนิยม  คงสำราญ  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)  แทน  นายบุญส่ง  รุจิเรข  ที่เกษียณอายุราชการ

22  มกราคม  2542  นายสวิง  รุจิโมระ  ได้จัดตั้งกองทุน  “กำนันสวิง  คุณแม่ทองคำ  รุจิโมระ”  จำนวน  200,000 บาท

23  กันยายน  2542  ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  สร้างสนาม

บาสเก็ตบอล  จำนวน 1 สนาม  เป็นเงิน  230,000 บาท

16  กุมภาพันธ์  2546  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.2/28  3 ชั้น  8  ห้อง  ใต้ถุนโล่งบันได  2  ด้าน  ชั้นล่างกันเป็นห้องประชุมติดกระจก  พื้นหินขัดใช้งบประมาณก่อสร้าง  4,565,020 บาท  ขาดงบประมาณจึงทอดผ้าป่าสมทบเป็นเงิน  1,565,020 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันยี่สิบบาทถ้วน)

9  กรกฎาคม  2547  ตระกูลเตชะไกรศรี  บริจาคเงิน  100,000 บาท  สร้างเสาธงชาติมาตรฐาน

23  พฤศจิกายน  2548  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอาคารต่อเติมจากอาคารเรียนแบบ  สปช.2/28  ชั้นเดียว  งบประมาณ  CEO  722,000 บาท

11  กรกฎาคม  2554  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  4 ชั้น  12 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  บันได 2 ด้าน  งบประมาณ  12 ล้าน

30 กันยายน  2560 นายนิยม  คงสำราญ เกษียณอายุราชการ

9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตามคำสั่งที่ 159/2561 ลง 9 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้ง 
นายสุธี  เชื้อไทย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) แทน นายนิยม  คงสำราญ ที่เกษียนณอายุราชการ

29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ตามคำสั่งที่ 281/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้ง นางวราพร  พงษ์ปลัด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงศ์อนุกูล) แทน
นายสุธี  เชื้อไทย ที่ลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562