ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ธ.ค. 62 กิจกรรมต้อนรับท่าผู้อำนวยการวราพร พงษ์ปลัด
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
25 พ.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
25 พ.ย. 62 ถึง 27 พ.ย. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
14 พ.ย. 62 โครงการเข้าค่ายวิชาการ คุณธรรมนำชีวิต เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน สาบชั้นอนุบาล
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
20 ก.ย. 62 กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๒
07 ก.ย. 62 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๒
30 ส.ค. 62 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
27 ส.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณธรรมฯ ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จัดโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
23 ส.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ดรีมเวอร์
23 ส.ค. 62 ตัวแทนครูสายชั้นอนุบาล รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
22 ส.ค. 62 หมอตรวจฟัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
17 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวรพงศ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
17 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
16 ส.ค. 62 อบรมโครงการเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
15 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบัวแก้วเกษร ประจำปีการศึกษา 2562
29 มี.ค. 62 กิจกรรมวันบันฑิตน้อย และวันแห่งความสำเร็จ
28 มี.ค. 62 ประกาศผลสอปลายภาคเรียนที่ 2/2561
21 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561
18 มี.ค. 62 ถึง 20 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
15 มี.ค. 62 นิทรรศการวิชาการ สพป.ปทุมธานี เขต 1
10 มี.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล
06 มี.ค. 62 สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561
03 มี.ค. 62 กิจกรรมวันลูกรัก ระดับสายชั้นอนุบาล
02 ก.พ. 62 การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561
19 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอลาดหลุมแก้ว (กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 7-8)
12 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4 –ป.6
ด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้) โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) จึงจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 - วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณค่ายลูกเสือสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
29 พ.ย. 61 สอบธรรมศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอบธรรมศึกษา ณ วัดบัวแก้วเกษร
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
18 พ.ย. 61 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
06 พ.ย. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรม Big Cleanig Day วัดบัวแก้วเกษร
04 พ.ย. 61 งานกฐินสามัคคีและตักบาตรพระร้อย วัดบัวแก้วเกษร
30 ก.ย. 61 งานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
14 ก.ย. 61 งานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2561
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ กลุ่มการศึกษาอำเภอลาดหลุมแก้ว
27 ส.ค. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
23 ส.ค. 61 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ประจำปีการศึกษา 2561
รร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) สพป.ปทุมธานีเขต 1
09 ส.ค. 61 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มที่ 7,8
ณ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่ายฯที่ 7,8
27 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
20 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
19 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง